Vedtekter for Liaåsen hyttevel.                                       

Med vedtatte endringer 26.07.2003, 28.07.2012, 02.04.2015

 

 

§1.    L.iaåsen hytttevel har til formål å verne medlemmenes rettigheter og ivareta medlemmenes interesser.  Velet er upolitisk.  Velet skal søke å opprettholde god kontakt med kommunens styrende organer, og hvis mulig la seg representere i kommunale fora hvor saker av interesse for velets medlemmer behandles.

§2.    Velets virkefelt er begrenset til hyttetomter som grenser til vegen Liagrenda-Liaåsen samt områder i den umiddelbare nærhet.

§3.    Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Innmelding skjer til styret eller på www.liaaasenhyttevel.orgÅrskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret er kalenderåret.  Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales innen 1. mars årlig.

§4.    Velet ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Styreleder velges ved særskilt valg. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styremøte avholdes etter behov, dog minst en gang i året. Styremøte sammenkalles av styrelederen. Krever et styremedlem at det skal holdes styremøte, skal styrelederen uten opphold etterkomme kravet. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke – uten spesiell fullmakt – forplikte medlemmene utover kontingenten. Styret tar opp saker som hører inn under velets formålsparagraf, og som reises av medlemmene. I saker som har karakter av tvist mellom velmedlemmene, skal styret straks gjøres oppmerksom på at en ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.

§5.    Årsmøtet holdes normalt siste helg i juli måned, alternativt i påsken. Kunngjøring gjøres via www.liaaasenhyttevel.org eller ved e-post(E-post er godkjent som skriftlig kommunikasjon) til medlemmene, med minst 4 ukers skriftlig varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under punkt.g (se nedenfor). Årsmøtet ledes av en møteleder som utpekes ved møtets begynnelse. Årsmøtet behandler:

a) Valg av protokollfører.

b) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

c) Styrets årsberetning.

d) Årsregnskap/revisors beretning/budsjett.

eValg

Valg av styreleder.

Valg av styremedlemmer

Valg av vararepresentanter

Valg av revisor

Valg av valgkomité

Valg av 3 personer til styret i Makalaus Løypelag. Velges for 2 år. (Må være medlem av Liaåsen Hyttevel og Makalaus Løypelag)

f) Fastsettelse av kontingent

g) Innkommende saker. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være i hende styre 2(to) uker før årsmøtet skal holdes

§6. Ved avstemming har vert medlem kun en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis og slik fullmakt må være avgitt skriftlig og fremvises styreleder før årsmøtes start. Et medlem kan ikke opptre med fullmakt fra mer enn 2 andre medlemmer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer og fullmakter – med mindre annet er bestemt (jfr. § 8 og § 9). Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

        Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder/styreleder og to medlemmer valgt på årsmøtet: Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer, og legges ut på velets hjemmeside.

§7.   Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelse skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 14 dagers varsel.

§8.   Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§9.   Velets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig.