Innkomne saker til årsmøtet

Innkomne saker til årsmøtet

Publisert av Bjarne Furuborg Refsnes den 21.03.21.

Meld deg på eller gi fullmakt ved å klikke på lenken over. Du eller din fullmektig vil da få tilsendt lenke til TEAMS-møte samt "stemmeseddel" på epost i forkant av det digitale årsmøtet. Vi ber om at du melder deg på møtet senest mandag 12. april.

 Saker til behandling på årsmøtet i Liaåsen hyttevel 14. april 2021 - under Sak 12 "Fastsettelse av kontingent" og Sak 13  "Innkomne saker" i innkallingen.
Nedenfor er redegjørelse og forslag til vedtak på følgende saker som legges frem for årsmøtet: 
- Endring av modell for økonomisk støtte til løypelaget
- Fastsettelse av kontingent
- Engangsbidrag til kjøp av ny løypemaskin
- Revisjon av vedtekter

  • Endring av modell for økonomisk støtte til løypelaget

I dag blir det gitt en årlig støtte fra Liaåsen hyttevel på 40.000 kr. Med 105 betalende medlemmer tilsvarer dette 381kr per betalende medlem. Det foreslås å endre modellen slik at hyttevelet gir årlig bidrag tilsvarende 400 kr for hvert betalende medlem. Det vil innebære en årlig støtte på 42.000

Dette vil gi samsvar mellom hyttevelets økonomi og nivå på årlig støtte.

 

  • Fastsettelse av kontingent: 

Kontingent foreslås økt fra 700 til 800 kroner hvor økningen i sin helhet går til støtte av løypelaget. Dette vil innebære at bidraget per betalende medlem er kr 500. (forutsatt forslag om endring av modell for støtte i forrige sak er vedtatt) Med samme antall betalende medlemmer vil årlig støtte til løypelaget bli 52.500 kr.

Til sammenligning er årlig kontingent i Stavadalen hyttevel 1.100 kr hvorav 1.000 kr går til løypelaget. I Stavadalen er det pliktig medlemskap i hyttevelet og alle 70 hytter betaler kontingent slik at den årlige støtten er 70.000.

 

  • Engangsbidrag til kjøp av ny løypemaskin. 

Hyttevelet har mottatt følgende notat fra Makalaus løypelag:

Makalaus Løypelag – Prosjekt ny løypemaskin

Innledning og bakgrunn

Løypemaskinen vi har i dag er en Pisten Bully 100, 2007 modell. Den viktigste årsaken til at vi foreslår å anskaffe en nyere generasjon maskin er bedre fremkommelighet i vårt kuperte løypenett. Løypemaskiner fra 2016 har dette ved at de har noe lengre belter, et annet akseloppheng og en sterkere motor som forbedrer fremkommelighet. Vi har testet disse maskinene og det er en betydelig forbedring.

Innstilling

Makalaus Løypelag innstiller på å kjøpe en brukt løypemaskin med årsmodell 2016 eller nyere. Det er to maskintyper som er aktuelle Prinoth Husky eller Piston Bully 100. Begge maskinene vil tilfredsstille vårt behov, men våre løypekjørere favoriserer Piston Bully 100 maskinen etter testing av begge modeller. Hva som er tilgjengelig i markedet kan være avgjørende for hvilken maskin vi ender opp med.

Finansieringsplan og mulighet

Vårt handlingsrom for kjøp av ny maskin vil defineres av flere faktorer hvor det vil være usikkerhet til beløpets størrelse. Dette gjelder spesielt nye andelshavere og tilskudd.

Finansieringsplan

Disponibel EK 500`

Restverdi maskin 400`

Ny andelskapital (150 x 4.000,-) 600`

Tilskudd fra Stavadalen Hyttevel 100`

Tilskudd fra Liaåsen Hyttevel 100`

Andre tilskudd 100`

Maks samlet finansieringskapasitet 1.800`

Makalaus Løypelag vurderer om det er hensiktsmessig å endre organisasjonsform til et frivillig lag slik at vi kan registrere oss i Frivillighetsregisteret. Dagens organisasjonsform er SA – samvirkelag.

Makalaus Løypelag SA

Vidar Skoglund

Styreleder

 

Styret har behandlet søknad om engangstilskudd i styremøte 4. mars 2021. Styret er av den oppfatning at det er svært viktig å sikre fortsatt løypekjøring i området.  Dette understøttes av medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i mars i år. Der svarte 52% at dette er "svært viktig" og 23% "ganske viktig". 


Styret innstiller på at det reserveres kr 100.000 av hyttevelets kontantbeholdning som tilskudd til ny løypemaskin. Hyttevelet har p.t. en bankbeholdning på kr 157.000. Det forutsettes at Stavadalen hyttevel gjør tilsvarende beslutning. Midlene overføres løypelaget når finansieringsplan er sikret og kontrakt på ny løypemaskin er klar til å inngås.

 

  • Revisjon av vedtekter

Styret har gått gjennom vedtektene og finner at det er behov for en mindre revisjon. 

Dette er:

§1: Ta inn org. nr mv.

§2: Spesifisere "Liaåsvegen, Skålebakkatn, Songavøllvegen, Slettevegen, Klubbehallvegen og Dusandisvegen med tilhørende stikkveger.

§3: Åpne for å kunne tegne støttemedlemskap for personer og organisasjoner

§4: Endre antall styremedlemmer fra "6" til "4-6". Åpne for å velge varamedlemmer.

§5: Kunngjøring gjøres på www.liaaasenhyttevel.org. Spesifisere valgperioder

§6: Åpne for videre bruk av fullmakt. Fjerne bestemmelse om at protokoll skal sendes alle medlemmer (tilstrekkelig å gjøre tilgjengelig på  nettside)

§10 Strykes (da det nå er eget løypelag)

 

Vedtekter for Liaaasen hyttevel med endringer 010415.doc
Vedtekter for Liaaasen hyttevel med endringer 140421_rent dokument.doc
Vedtekter for Liaaasen hyttevel med endringer 140421_spor endring.doc